Regulamin Usługi citybus.pl ( Obowiązuje od 23.09.2021 )

1 Postanowienia Ogólne

Regulamin określa warunki wykonywania usługi wynajmu pojazdów przez City Bus Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 208b 42-218 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702117, NIP 5732890645, REGON 368643164,”), kapitał zakładowy 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), zwany dalej „Wynajmującym.
Pozostałe dane kontaktowe Wynajmującego:
telefon (Infolinia): 660 55 66 77
adres e-mail: info@citybus.pl
2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
a) Aplikacja – aplikacja mobilna Wynajmującego umożliwiająca – za pośrednictwem Konta Użytkownika – wynajem przez Użytkownika Pojazdu na warunkach wskazanych w Regulaminie i Aplikacji, a także zawierająca Cennik, jak również umożliwiająca Użytkownikowi wykonywanie innych czynności związanych z wynajmem Pojazdu.
b) Cennik – zestawienie cen i opłat związanych z wynajmem Pojazdu, dostępne i aktualizowane w Aplikacji, na Stronie Internetowej oraz poprzez powiadomienie Użytkownika za pośrednictwem e-mail. Ceny i opłaty związane z wynajmem mogą różnić się, w zależności od kategorii i modelu Pojazdu.

c) Hasło – indywidualny, ustalany przez Użytkownika podczas rejestracji kod, składający się ze znaków umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika.
d) Instrukcja Pojazdu – instrukcja obsługi Pojazdu wydana przez producenta Pojazdu. Instrukcja Pojazdu znajduje się w schowku zlokalizowanym wewnątrz każdego Pojazdu oraz jest dostępna w formie elektronicznej w Aplikacji.
e) Karta paliwowa – karta paliwowa przypisana indywidualnie do konkretnego Pojazdu (numeru rejestracyjnego Pojazdu), będąca częścią wyposażenia Pojazdu, umożliwiająca Użytkownikowi dokonywanie opłat za paliwo na stacjach paliw ORLEN na zasadach opisanych w Regulaminie.
f) Karta Płatnicza – karta płatnicza Użytkownika umożliwiająca automatyczne pobieranie przez Wynajmującego opłat powstałych w związku z wynajmem Pojazdu, na co Użytkownik udziela zgody w procesie rejestracji Konta Użytkownika lub zmiany jego danych.
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
h) Konto Użytkownika – funkcja aplikacji mobilnej oraz – w ograniczonym zakresie wskazanym w Regulaminie – platformy internetowej dostępnej pod adresem www.citybus.pl umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności wynajem przez Użytkownika Pojazdu na warunkach wskazanych w Regulaminie i Aplikacji, a także umożliwiająca Użytkownikowi wykonywanie innych czynności związanych z wynajmem Pojazdu, zarówno poprzedzających wynajem, jak i następujących po nim, w tym Rezerwację Pojazdu, sprawdzanie przez Użytkownika tras przejazdu Pojazdu w ramach wynajmu przez Użytkownika Pojazdu, historii wynajmu Pojazdów, a także sprawdzanie rozliczeń z tytułu wynajmu Pojazdów.
i) Login – indywidualny adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika.
j) Operator Systemu Płatności – PSP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerskiej 15, będąca właścicielem systemu płatności Espago, obsługujące płatności powstałe w związku z zawarciem przez Użytkownika i Wynajmującego umowy najmu Pojazdu;
k) Pojazd – samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, będący przedmiotem umowy najmu zawieranej pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikiem za pośrednictwem Aplikacji.
l) Polityka Prywatności – dokument określający zasady i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wynajmującego, który jest dostępny w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej.
m) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
n) Regulamin – niniejszy Regulamin.
o) Strefa Parkowania – wyznaczona przez Wynajmującego i widoczna w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej strefa odbioru i zwrotu przez Użytkownika Pojazdu w ramach zawartej z Wynajmującym umowy najmu Pojazdu.
p) Strona Internetowa – www.citybus.pl.
q) Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w Regulaminie, dokonująca aktywacji Konta Użytkownika w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, a następnie korzystająca z pełnej funkcjonalności Aplikacji.

2 Założenie Konta Użytkownika

1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji, w tym uzyskania możliwości wynajmu Pojazdu, niezbędne jest utworzenie przez klienta Konta Użytkownika.
2. Aplikacja dostępna jest do pobrania na platformach App Strone oraz Google Play.
3. Użytkownikiem może zostać osoba spełniającą łącznie następujące warunki:
– ukończone 21 lat
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
– posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B,
– posiadanie Karty Płatniczej przypisanej wyłącznie do Użytkownika, która jest jednocześnie akceptowana przez Operatora Systemu Płatności. Informację o obsługiwanych przez Operatora Systemu Płatności można znaleźć na jego stronie internetowej www.espago.com.
4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zrealizowania przez niego następujących czynności:
– wypełnienie formularza rejestracyjnego, polegającego na podaniu przez osobę dokonującą rejestracji swoich danych poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym wymaganych pól, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, data urodzenia oraz ewentualnie NIP, nazwa firmy i adres jej siedziby (jeśli ma zamiar wynajmować Pojazd w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej);
– przesłanie:
a) zdjęcia prawa jazdy Użytkownika (przód) oraz
b) zdjęcia przedstawiającego twarz Użytkownika oraz jednocześnie jego prawo jazdy (przód), w jakości umożliwiającej identyfikację przez Wynajmującego osoby oraz danych na dokumentach znajdujących się na przesłanych zdjęciach;
– potwierdzenie rejestracji poprzez adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika;
– podanie danych Karty Płatniczej zawierającej dane Użytkownika, do korzystania z której jest on uprawniony, przeznaczonej do dokonywania przez Użytkownika na rzecz Wynajmującego opłat powstałych w związku z wynajmem Pojazdu, a następnie wyrażenie przez Użytkownika zgody na automatyczne obciążanie Karty Płatniczej należnościami z tytułu tych opłat;
– zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie innych zgód niezbędnych do korzystania z Aplikacji;
-dokonanie na rzecz Wynajmującego przy użyciu Karty Płatniczej zwrotnej opłaty weryfikacyjnej w kwocie 1 zł.
5. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia Konta Użytkownika.Po wykonaniu przez Użytkownika czynności określonych w ust. 4 powyżej, Wynajmujący dokonuje weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika. W trakcie procesu weryfikacji, w przypadku wątpliwości co do danych lub zdjęć umieszczonych przez Użytkownika, Wynajmujący może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub przekazanie dodatkowych informacji. Proces weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika powinien trwać nie dłużej niż 1 godzinę, chyba że Użytkownik dokonał rejestracji w godzinach nocnych (22:00 – 6:00), lub Wynajmujący zwrócił się do Użytkownika z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień albo zachodzą inne wyjątkowe okoliczności – w takich przypadkach proces weryfikacji zakończy się niezwłocznie po przystąpieniu przez Wynajmującego do weryfikacji lub po ustaleniu przez Wynajmującego wszystkich niezbędnych informacji.
7. Wynajmujący może odmówić aktywacji Konta Użytkownika w przypadku wątpliwości co do danych lub zdjęć umieszczonych przez Użytkownika, a także w przypadku nieudzielenia przez Użytkownika wystarczających wyjaśnień lub nieprzekazania wystarczających informacji celem usunięcia tych wątpliwości.
8. Po dokonaniu przez Wynajmującego procesu weryfikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e – mail z potwierdzeniem aktywacji Konta Użytkownika lub odmowy aktywacji Konta Użytkownika.
9. W przypadku aktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności może wynająć Pojazd na warunkach określonych w Regulaminie i zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać rezygnacji z Konta Użytkownika. Zgłoszenie rezygnacji powinno zostać dokonane na adres e-mail info@citybus.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia rezygnacji Wynajmujący usunie Konto Użytkownika przypisane do Użytkownika zgłaszającego rezygnację.
10. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku gdy Użytkownik dokonuje zmiany Karty Płatniczej, koniecznie jest dokonanie przez niego na rzecz Wynajmującego zwrotnej opłaty weryfikacyjnej w kwocie 1 zł (przy użyciu nowej Karty płatniczej).
11. Wynajmujący jest uprawniony do zawieszenia funkcjonalności Konta Użytkownika lub jego usunięcia w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podanych przez Użytkownika ze stanem rzeczywistym lub niedokonania przez Użytkownika aktualizacji danych.
12. Zalogowanie na Konto Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła, uzyskanych przy rejestracji Konta Użytkownika.
13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika.
14. Użytkownik może zalogować się na Konto Użytkownika także za pomocą obsługiwanej przeglądarki internetowej, tj. za pośrednictwem Strony Internetowej, przy czym funkcjonalność Konta Użytkownika w wersji przeglądarkowej jest ograniczona, a w szczególności nie umożliwia dokonania rezerwacji Pojazdu, rozpoczęcia oraz zakończenia najmu Pojazdu oraz skorzystania z opcji „Postój Zablokuj Drzwi”.

3 Rezerwacja Pojazdu, wynajem oraz zakończenie najmu Pojazdu

1. Wynajem Pojazdu przez Użytkownika jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji i wymaga zalogowania Użytkownika na swoje Konto Użytkownika.
2. Maksymalny okres wynajmu Pojazdu przez Użytkownika nie może przekroczyć 7 dni. Po upływie tego okresu Wynajmujący powiadomi Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub kontaktu telefonicznego o konieczności natychmiastowego zakończenia najmu Pojazdu w najbliższej Strefie Parkowania, a następnie jest uprawniony do zdalnego zablokowania Pojazdu, co następuje przez uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza się, a także – w zależności od okoliczności – do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, chyba że przed upływem maksymalnego okresu wynajmu Wynajmujący wyraził wyraźną zgodę na przedłużenie maksymalnego okresu wynajmu.
3. Przed rozpoczęciem wynajmu Pojazdu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z aktualnym Cennikiem dostępnym w Aplikacji i na Stronie Internetowej.
4. Użytkownik może wynająć Pojazd w sposób następujący (alternatywne):
a) Poprzez dokonanie rezerwacji Pojazdu, która trwa przez czas określony w Aplikacji dla danego Pojazdu i widoczny w Aplikacji. (W czasie trwania rezerwacji Pojazd nie może zostać zarezerwowany przez innego Użytkownika). Rezerwacja następuje poprzez wybór (a następnie potwierdzenie rezerwacji) Pojazdu dostępnego w danym momencie w ofercie Wynajmującego. Jeśli Użytkownik nie rozpocznie wynajmu Pojazdu w sposób określony w ust. 5 poniżej w czasie trwania rezerwacji, jego rezerwacja jest automatycznie anulowana.
b) Z pominięciem rezerwacji, jeśli znajduje się bezpośrednio przy Pojeździe. Użytkownik może w tym celu skorzystać z kodu QR umieszczonego na Pojeździe i przypisanego do niego. Rozpoczęcie wynajmu w ten sposób nie jest możliwe w następujących przypadkach:
– Pojazd został zarezerwowany przez innego Użytkownika,
– Pojazd jest użytkowany przez innego Użytkownika,
– Pojazd jest niedostępny z innych względów niż wskazane powyżej (np. awaria, tymczasowe wycofanie z oferty przez Wynajmującego)
5. Rozpoczęcie wynajmu Pojazdu następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika w Aplikacji opcji Rozpocznij Wynajem, co będzie skutkowało odblokowaniem (otwarciem) Pojazdu, a jednocześnie będzie to równoznaczne z zawarciem umowy najmu Pojazdu. Z zastrzeżeniem ust. 6, z chwilą rozpoczęcia wynajmu Pojazdu rozpoczyna się naliczanie opłat z tytułu najmu Pojazdu, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu.
6. W okresie pierwszych 3 minut najmu Pojazdu, licząc od chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze stanem Pojazdu (wewnątrz oraz z zewnątrz). Za czas pierwszych 3 minut najmu Pojazdu Wynajmujący nie nalicza opłat za wynajem, chyba że w tym czasie Użytkownik uruchomi silnik Pojazdu.
7. Użytkownik może zrezygnować z wynajmu Pojazdu w okresie pierwszych 3 minut najmu Pojazdu, pod warunkiem, że w tym czasie nie uruchomi silnika Pojazdu. W takim wypadku umowę najmu Pojazdu uważa się za niezawartą, co jednak nie wyłącza obowiązków Użytkownika i jego odpowiedzialności za Pojazd na zasadach określonych w Regulaminie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
8. Kluczyk umożliwiający uruchomienie Pojazdu jest umieszczony w wyznaczonym do tego schowku znajdującym się wewnątrz Pojazdu.
9. Zakończenie wynajmu Pojazdu następuje z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich sześciu czynności:
1) prawidłowego zaparkowania Pojazdu w miejscu znajdującym się w Strefie Parkowania,
2) unieruchomieniu Pojazdu poprzez zgaszenie jego zapłonu,
3) opuszczenie Pojazdu przez Użytkownika, a także wszelkie inne osoby przebywające w Pojeździe,
4) umieszczenie kluczyka do Pojazdu w wyznaczonym do tego schowku znajdującym się wewnątrz Pojazdu,
5) zamknięcie wszystkich drzwi oraz okien Pojazdu,
6) wybór w Aplikacji opcji Zakończ wynajem, co jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy Pojazd znajduje się w Strefie Parkowania.
10. Niewykonanie przez Użytkownika choćby jednej z czynności wskazanym w §3 ust. 9 pkt. 2 – 3 i 6 powyżej, może skutkować uznaniem przez Wynajmującego, że umowa wynajmu Pojazdu nie została zakończona, co może wiązać się dalszym naliczaniem przez Wynajmującego opłat z tytułu najmu Pojazdu, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu. Powyższe konsekwencje są niezależnie od odpowiedzialności Użytkownika za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu w związku z niewykonaniem/nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika czynności określonych w §3 ust. 9 pkt. 1 – 6.

W celu zakończenia wynajmu Pojazdu Użytkownik jest zobowiązany pozostawić Pojazd w dozwolonym miejscu, przeznaczonym do postoju (parkowania) pojazdów, znajdującym się w Strefie Parkowania. Niedopuszczalne jest pozostawienie Pojazdu w miejscu znajdującym się poza Strefą Parkowania oraz w niedozwolonym miejscu znajdującym się w Strefie Parkowania, przez które należy rozumieć w szczególności:
a) miejsce znajdujące się na terenie prywatnym,
b) miejsce znajdujące się parkingu podziemnym albo wielopoziomowym,
c) miejsce znajdujące się w płatnej strefie parkowania albo w innym obszarze objętym obowiązkiem uiszczania opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów, pobieranych zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne;
d) miejsce objęte zakazem zatrzymania lub postoju, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym lub inne miejsce, gdzie postój lub zatrzymanie albo pozostawienie pojazdu w inny sposób jest zabronione na podstawie ww. ustawy lub innych obowiązujących przepisów,
12. Niedopuszczalne jest zaparkowanie (postój) Pojazdu w sposób uniemożliwiający lub utrudniający innym uczestnikom ruchu poruszanie się pojazdami.
13. W trakcie trwania wynajmu pojazdu Użytkownik jest zobowiązany do pokrywania we własnym zakresie opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów miejscach znajdujących się w płatnej strefie parkowania albo w innych obszarach objętych obowiązkiem uiszczania opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów.

4 Zasady dotyczące postoju Pojazdu w trakcie trwania wynajmu

1. W trakcie trwania umowy najmu Pojazdu Użytkownik może, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, skorzystać z opcji „Postój Pojazdu”, polegającej na wykonaniu przerwy w użytkowaniu Pojazdu bez jednoczesnego zakończenia wynajmu Pojazdu (dalej jako „Postój Pojazdu”). W trakcie Postoju Pojazdu, Użytkownik w dalszym ciągu pozostaje nieprzerwanie najemcą Pojazdu.
2. Skorzystanie z opcji „Postój Pojazdu” wymaga wyboru przez Użytkownika w Aplikacji opcji Postój Zablokuj Drzwi oraz wcześniejszego unieruchomienia silnika Pojazdu. Postój pojazdu rozpoczyna się z chwilą wyboru w Aplikacji opcji Postój Zablokuj Drzwi, chyba że po wyborze tej opcji w Aplikacji, silnik Pojazdu jest w dalszym ciągu uruchomiony – w takim przypadku Postój Pojazdu rozpoczyna się z chwila unieruchomienia silnika Pojazdu. Postój Pojazdu trwa do ponownego uruchomienia silnika Pojazdu.
3.W trakcie trwania Postoju Pojazdu Użytkownik ponosi opłatę za wynajem Pojazdu za każdą rozpoczętą minutę Postoju Pojazdu według stawki za Postój Pojazdu, określonej w Cenniku obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu.  W trakcie trwania Postoju Pojazdu Użytkownik nie ponosi opłaty za każdy rozpoczęty kilometr.
4. Jeśli Postój Pojazdu następuje w miejscu znajdującym się w płatnej strefie parkowania albo w innym obszarze objętym obowiązkiem uiszczania opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów, pobieranych zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat na rzecz tych podmiotów związanych z Postojem Pojazdu w tych miejscach.

5 Zasady użytkowania Pojazdu i obowiązki Użytkownika

1. Pojazdem, który został udostępniony Użytkownikowi przez Wynajmującego, może kierować wyłącznie Użytkownik.
2. Użytkownik może korzystać z Pojazdu wyłącznie na terytorium Polski. Przekroczenie Pojazdem terytorium Polski może skutkować zdalnym zablokowaniem Pojazdu przez Wynajmującego, co następuje przez uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza się, a także – w zależności od okoliczności – zawiadomieniem organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
3. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności wyposażenia Pojazdu niezwłocznie po rozpoczęciu najmu Pojazdu, tj. przed pierwszym uruchomieniem silnika Pojazdu.
4. Każdy Pojazd jest wyposażony w Kartę Paliwową oraz Instrukcję Pojazdu. 5. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania Pojazdu zgodnie z Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym, Instrukcją Pojazdu i innymi dokumentami znajdującymi się w Pojeździe, a także indywidualnymi zaleceniami Wynajmującego przekazanymi w trakcie użytkowania Pojazdu. Użytkownik jest także zobowiązany zapoznać się z Instrukcją Pojazdu.
6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również z uwzględnieniem jego ładowności, a także wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
7. Zabrania się:
a) używania Pojazdu poza terytorium Polski,
b) podnajmu Pojazdu lub udostępniana Pojazdu osobom trzecim na podstawie innego tytułu,
c) kierowania Pojazdem przez osoby trzecie, tj. inne niż Użytkownik,
d) palenia w Pojeździe produktów tytoniowych lub innych podobnych,
e) spożywania w Pojeździe alkoholu oraz zażywania narkotyków lub innych środków odurzających – zarówno przez Użytkownika, jak i ewentualnych pasażerów,
f) kierowania Pojazdem pod wpływem środków wymienionych w lit. e powyżej lub innych substancji wpływających negatywnie na prowadzenie pojazdów;
g) używania Pojazdu w wyścigach, rajdach oraz innych podobnych celach, a także używania Pojazdu w sposób odbiegający od standardowego, jak np. tzw. drift czy też systematyczne przekraczanie standardowych obrotów silnika, tj. – 3500 obrotów/ min w czasie jazdy. – 900 obrotów/min na biegu jałowym.
h) używania Pojazdu w sposób niezgodny z przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym,
i) dokonywania przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, nieupoważnione wyraźne przez Wynajmującego, napraw, czynności serwisowych, uzupełniania płynów eksploatacyjnych (za wyjątkiem przypadków, gdy Wynajmujący wyrazi wyraźną zgodę na uzupełnienie płynów eksploatacyjnych), wymianę lub usuwanie opon oraz innych części Pojazdu, w tym także jego wyposażenia, a także otwierania maski Pojazdu,
j) używania Pojazdu do holowania innych pojazdów,
k) wykorzystywania Pojazdu w celach sprzecznych z prawem,
l) załadowania pojazdu ładunkiem w ilości skutkującej przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej Pojazdu (DMC),
m) przewożenia substancji, materiałów oraz innych rzeczy, do których przewozu Pojazd nie jest przystosowany albo których przewód jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
n) poruszania się Pojazdem w przypadku, gdy poziom paliwa w Pojeździe jest niższy niż 5 %
o) tankowania Pojazdu paliwem innym niż olej napędowy. 8. W przypadku, gdyby Użytkownik, wbrew zakazom określonym w ust. 7 lit. b i c powyżej, podnajął, udostępnił Pojazd albo umożliwił kierowanie Pojazdem przez osobę trzecią, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez tą osobę.
9. Użytkownik może przewozić w Pojeździe zwierzęta pod warunkiem, że Pojazd jest przystosowany do przewożenia określonego rodzaju zwierząt oraz zwierzęta będą przewożone w odpowiednich transporterach.
10. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego za pośrednictwem jego Infolinii o następujących okolicznościach:
a) każdym zdarzeniu drogowym, a także każdej innej sytuacji, w wyniku której doszło do uszkodzenia Pojazdu w trakcie wynajmu Pojazdu przez Użytkownika, niezależnie od innych obowiązków spoczywających na kierowcy pojazdu w razie zdarzenia drogowego. Zgłoszenia, o którym mowa w lit. a należy dokonać niezwłocznie, tj. przed upływem jednej godziny od chwili zdarzenia, chyba że stan zdrowia Użytkownika uniemożliwia albo inne wyjątkowe okoliczności uniemożliwiają niezwłoczne dokonanie zgłoszenia – w takich przypadkach zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie od chwili ustania przeszkody uniemożliwiającej wcześniejsze zgłoszenie;
b) każdym stwierdzonym przez Użytkownika uszkodzeniu lub braku kompletności wyposażenia Pojazdu ujawnionych w trakcie oględzin dokonanych przez niego w okresie poprzedzającym rozpoczęcie wynajmu Pojazdu, w okresie pierwszych trzech minut wynajmu Pojazdu, a także ewentualnie w okresie użytkowania Pojazdu,
c) każdej usterce oraz awarii Pojazdu lub pojawieniu się komunikatu ostrzegawczego w Pojeździe,
d) utracie Pojazdu lub elementów jego wyposażenia,
e) znalezieniu w Pojeździe rzeczy nienależących do Użytkownika i niebędących jednocześnie wyposażeniem Pojazdu,
f) znalezieniu w Pojeździe przedmiotów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa albo zostać użyte do popełnienia przestępstwa – niezależnie od innych obowiązków spoczywających na Użytkowniku na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów określonych w ust. 7 powyżej albo obowiązków wymienionych w ust. 10 powyżej Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego zakończenia najmu Pojazdu ze skutkiem natychmiastowym, w tym do zablokowania Pojazdu, co następuje uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza
12. Użytkownik jest zobowiązany do współdziałania w procesie likwidacji szkody -> jeżeli to możliwe powinien dostarczyć dokumenty z wypadku – zdjęcia, notatka policyjna, dane świadków zdarzenia.

6 Zasady dotyczące tankowania Pojazdu

1. W chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu w Aplikacji widoczny jest poziom paliwa w Pojeździe. Niezależnie od wskaźników znajdujących się w Pojeździe, w trakcie trwania umowy najmu Pojazdu w Aplikacji będzie aktualizowana informacja o poziomie paliwa w Pojeździe.
2. Użytkownik może zatankować Pojazd w przypadku, gdy poziom paliwa w Pojeździe znajduje się poniżej 25 %, co będzie widoczne w Aplikacji.
3. W przypadku tankowania Pojazdu przez Użytkownika, jest on zobowiązany do uzupełnienia zbiorniku paliwa Pojazdu do pełnej objętości (do pełna).
4. Zatankowanie Pojazdu jest możliwe wyłącznie na stacjach ORLEN. Pojazd może zostać zatankowany wyłącznie olejem napędowym EFECTA DIESEL.
5. Użytkownik dokonuje płatności za paliwo zatankowanie w Pojeździe na stacji ORLEN przy użyciu Karty Paliwowej.
6. Zabronione jest tankowanie przy użyciu Karty Paliwowej pojazdu innego niż ten, do którego przypisana jest Karta Paliwowa, jak również uzupełnianie w ten sposób innych zbiorników, np. karnistrów.
7. Zabronione jest używanie Karty Paliwowej w innych transakcjach niż dokonanie płatności za paliwo zatankowanie w Pojeździe, do którego jest przypisana Karta Paliwowa.
8. Użycie Karty Paliwowej do celów określonych w ust. 7 i 8 powyżej będzie skutkować obciążeniem Użytkownika kosztami wynikającymi z nieuprawnionego użycia Karty Paliwowej, a także – w zależności od okoliczności – zawiadomieniem organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
9. Użytkownik może zatankować Pojazd olejem napędowym na swój własny koszt wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący, nie jest możliwe skorzystanie z Karty Paliwowej oraz uzupełnienie paliwa jest niezbędne do dalszego kontynuowania jazdy przez Użytkownika. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie zwróci Użytkownikowi koszt paliwa zatankowanego w Pojeździe, pod warunkiem, że Użytkownik udokumentuje tą transakcję fakturą wystawioną na Wynajmującego.

7 Opłata za wynajem

1.Opłata za wynajem Pojazdu (dalej jako „Opłata za Wynajem”) stanowi sumę opłat określonych w lit. a i b poniżej, tj.
a)opłaty za czas jazdy lub Postoju Pojazdu, która naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę jazdy lub za każdą rozpoczętą minutę Postoju Pojazdu (opłata w tym zakresie jest obliczana jako iloczyn liczby minut jazdy lub liczby minut Postoju Pojazdu x stawka za minutę jazdy lub stawka za minutę Postoju Pojazdu, wynikające z Cennika).
b) opłaty za przejechane kilometry, która naliczana jest za każdy rozpoczęty kilometr (opłata w tym zakresie jest obliczana jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów x stawka za kilometr, wynikająca z Cennika).
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 lit a i b powyżej, naliczane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu (lub rezerwacji Pojazdu, jeśli wynajem Pojazdy został poprzedzony rezerwacją).
3. Wynajmujący jest uprawniony do aktualizacji Cennika. Zaktualizowany Cennik jest dostępny w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej. W przypadku, gdy Wynajmujący aktualizuje Cennik w trakcie trwania umowy najmu Pojazdu, Użytkownika obowiązuje Cennik z chwili rozpoczęcia przez niego tej umowy. Niezależnie od cen i opłat wynikających z Cennika, Wynajmujący może udzielać czasowych rabatów na określone Pojazdy lub czasowych rabatów przypisanym konkretnym Użytkownikom.
4. Niezależnie od opłaty za wynajem Pojazdu, Użytkownik może zostać zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w §10 ust. 5 w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającym obciążenie nimi Użytkownika.
5. Szczegółowe zasady uiszczania przez Użytkowania płatności z tytułu Opłaty za Wynajem oraz innych opłat związanych z wynajmem Pojazdu zostały określone w

8 Zasady dotyczące płatności.

1. Z zastrzeżeniem ust. 7, zapłata przez Użytkownika Opłaty za Wynajem oraz należności powstałych w związku z wynajmem Pojazdu, o których mowa w §10 ust. 5 następuje poprzez automatyczne obciążenie Karty Płatniczej Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę w trakcie rejestracji Konta Użytkownika.
2. Płatności z użyciem Karty Płatniczej są realizowane za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności. Pełne dane Karty Płatniczej posiada wyłącznie Operator Systemu Płatności.
3. Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty za Wynajem lub ewentualnie również kar umownych określonych w Regulaminie po zakończeniu najmu Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy najem Pojazdu trwa przez czas dłuższy niż jedną dobę, Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty za Wynajem lub ewentualnie również za kary umowne określone w Regulaminie w sposób cykliczny, tj. poprzez automatyczne obciążanie Karty Płatniczej z upływem każdej doby trwania najmu Pojazdu.
5. W przypadku, gdy w trakcie trwania najmu Pojazdu płatność cykliczna, o której mowa ust. 4, nie może zostać zrealizowana z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, a w szczególności z powodu braku wystarczających środków na rachunku przypisanym do Karty Płatniczej lub wyczerpania limitu kredytowego, Użytkownik jest zobowiązany do zakończenia najmu Pojazdu (w sposób określony w §3 ust. 9) w najbliższej Strefie Parkowania. W takim przypadku Opłata za Wynajem jest w dalszym ciągu naliczana według zasad ogólnych, tj. do chwili zakończenia najmu Pojazdu.
6. Jeżeli w sytuacji opisanej w ust. 5 Użytkownik nie zakończy najmu Pojazdu w najbliższej Strefie Parkowania, Wynajmujący uprawniony jest do zdalnego zablokowania Pojazdu, co następuje przez uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza się, do czasu zapłaty przez Użytkownika Opłaty za Wynajem, co do której nie zrealizowano płatności, a także – w zależności od okoliczności – zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego
7. W przypadku, gdy po zakończonym najmie Pojazdu zapłata za Opłatę za Wynajem lub ewentualnie również z tytułu kar umownych określonych w Regulaminie nie może zostać zrealizowana z użyciem Karty Płatniczej Użytkownika, Wynajmujący jest uprawniony do zmiany formy płatności z płatności za pośrednictwem Karty Płatniczej na płatność za pośrednictwem przelewu, wystawiając w tym zakresie Użytkownikowi stosowną notę obciążeniową. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi możliwości zarezerwowania Pojazdów oraz możliwości najmu Pojazdów do czasu uregulowania przez Użytkownika na rzecz Wynajmującego wszelkich zaległości.
8. Po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za Opłatę za Wynajem lub po dokonaniu przez Użytkownika kar umownych określonych w Regulaminie Wynajmujący wystawi na rzecz Użytkownika fakturę(faktury) VAT na dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Każda Faktura VAT zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, na co Użytkownik wyraża zgodę.

9 Preautoryzacja

1.W chwili rozpoczęcia wynajmu pojazdu Wynajmujący dokonuje automatycznego czasowego zablokowania środków pieniężnych na Karcie Płatniczej Użytkownika w kwocie zgodnej z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu pojazdu celem częściowego zabezpieczenia należności z tytułu wynajmu Pojazdu, na co Użytkownik wyraża zgodę (dalej jako „Preautoryzacja”).
2.Preautoryzacja jest dokonywana przez Wynajmującego każdorazowo, tj. przy każdym wynajmie Pojazdu przez Użytkownika.
3.Preatoryzacja następuje w chwili wyboru przez Użytkownika w Aplikacji opcji Rozpocznij Wynajem.
4.Nieudana próba Preautoryzacji, wynikająca w szczególności z braku wystarczających środków na Karcie Płatniczej Użytkownika, uniemożliwia rozpoczęcie wynajmu Pojazdu.
5.Wynajmujący dokonuje Preautoryzacji na czas trwania wynajmu Pojazdu. Po zakończonym wynajmie Pojazdu Wynajmujący automatycznie odblokuje środki pieniężne zablokowane w ramach Preautoryzacji, przy czym kwota odblokowanych środków zostanie pomniejszona o należność z tytułu Opłaty za Wynajem. W przypadku, gdy wartość Opłaty za Wynajem przekracza wartość środków zablokowanych w ramach Preautoryzacji, należność z tytułu Opłaty za Wynajem zostanie pomniejszona o kwotę Preautoryzacji. W przypadku, gdy w związku z wynajmem Pojazdu nie została naliczona Opłata za Wynajem, a w szczególności w razie przyznania Użytkownikowi bonusu kwotowego i nieprzekroczenia przez Użytkownika przyznanej kwoty bonusu, Wynajmujący odblokuje całą kwotę Preautoryzacji.

 

 

10 Odpowiedzialność za Pojazd

1.Wszystkie Pojazdy objęte są ubezpieczeniem OC i AC.
2. Użytkownik jest zobowiązany użytkować Pojazd z zachowaniem należytej staranności.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 przypadku, gdy doszło do szkody w Pojeździe z przyczyn, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, tj. w sytuacjach obciążających polisę AUTOCASCO Pojazdu, odpowiedzialność Użytkownika za szkodę powstałą w ten sposób jest ograniczona do udziału własnego w kwocie 4000zł brutto, przy czym udział ten nie może być wyższy niż wartość szkody.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w Pojeździe lub szkodę spowodowaną ruchem Pojazdu, gdy doszło do niej z przyczyn, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, a nadto wystąpiła choćby jedna z następujących okoliczności (stosowanych odpowiednio w sytuacji, gdy Użytkownik, wbrew postanowieniom Regulaminu, udostępnił Pojazd osobie trzeciej albo umożliwił kierowanie Pojazdu przez osobę trzecią – poniższe okoliczności dotyczą wówczas kierującego Pojazdem w chwili wyrządzenia szkody):

– szkoda wynika z umyślnego działania lub zaniechania Użytkownika – szkoda wynika z rażącego niedbalstwa Użytkownika,

– Użytkownik kierował Pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

– Użytkownik zbiegł z miejsca zdarzenia – Użytkownik kierował Pojazdem bez posiadania w tym zakresie uprawnień,

– szkoda powstała w związku z używaniem Pojazdu jako narzędzia przestępstwa, chyba że nie miało to wpływu powstanie szkody,

– szkoda powstała na skutek niewłaściwego załadowania albo przewożenia ładunku lub bagażu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,

– szkoda powstała na skutek używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody,

– szkoda powstała w trakcie jazd wyścigowych lub konkursowych albo w trakcie treningów do tych jazd,

– szkoda powstała na skutek samobójstwa lub próby samobójstwa Użytkownika,

– Użytkownik nie zabezpieczył w odpowiedni sposób Pojazdu przed kradzieżą, w szczególności nie zamknął drzwi, nie aktywował zabezpieczeń albo nie zamknął szyb w Pojeździe ( w sytuacji gdy Pojazd został skradziony w trakcie trwania umowy najmu Pojazdu lub w okresie od jego zakończenia do chwili rozpoczęcia najmu Pojazdu przez nowego Użytkownika), chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody.

Użytkownik zapłaci na rzecz Wynajmującego kary umowne za szkody, których szczegółowe zestawienie (wraz z wysokością poszczególnych kar umownych) jest dostępne pod adresem https://www.citybus.pl/tabela-oplat/ W przypadku wyrządzenia szkody wskazanej w zestawieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości wynikającej z zestawienia obowiązującego w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu.

Zastrzeżone w ust. 5 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody spowodowane zdarzeniami opisanymi w zestawieniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne.
7. Zapłata przez Użytkownika kar umownych, o których mowa w ust. 5 powyżej, może nastąpić poprzez obciążenie Karty Płatniczej Użytkownika.
8. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z:

– poruszaniem się Pojazdu, tj. opłat za płatne autostrady lub korzystaniem z innych dróg/obszarów objętych poborem opłat,

– parkowaniem(postojem) Pojazdu (w szczególności w miejscach określonych w §3 ust. 13 Regulaminu),

– naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20 czerwca Prawo o Ruchu Drogowym lub innych przepisów innych ustaw w związku z ruchem Pojazdu (w szczególności mandaty, grzywny, kary pieniężne, a także koszty związane z usunięciem blokady kół założonych przez uprawnione organy oraz koszty odholowania Pojazdu przez uprawnione organy).
9. Użytkownik jest także zobowiązany do pokrycia innych niż wskazane w ust. 8 powyżej kosztów powstałych w związku z użytkowaniem Pojazdu z przyczyn, za które to Użytkownik ponosi odpowiedzialność, chyba że koszty te – zgodnie z Regulaminem – obciążają Wynajmującego.
10. W przypadku gdy kosztami, o których mowa w ust. 8 i 9, został obciążony Wynajmujący, Użytkownik jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Wynajmującego.
11. W przypadku wyrządzenia przez Użytkownika (lub inne osoby, za które odpowiada Użytkownik) innych szkód w Pojeździe niż opisane w zestawieniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w tym także w przypadku gdy szkoda jest wynikiem naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, lub wyrządzenia Wynajmującemu szkody w inny sposób, Użytkownik ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

11 Warunki reklamacji

1. Reklamacje mogą być składane:
a) Na piśmie, osobiście w siedzibie Wynajmującego, a także korespondencyjnie na adres Wynajmującego, tj. City Bus Sp. z o.o. , Łódzka 208b 42-218 Częstochowa
b) Drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem https://www.citybus.pl/#kontakt lub dostępnego w Aplikacji oraz e-mail info@citybus.pl
c) Telefonicznie, pod numerem 660 55 66 77 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni od poniedziałku do piątku (połączenia płatne wg stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego).
2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona w sposób opisany w § 10 ust. 1 b i c Regulaminu, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Wynajmujący zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wynajmującego w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi.

12 Dane osobowe

1. Wynajmujący jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Wynajmującego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym ich uprawnienia z tym związane oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem https://www.citybus.pl/polityka-prywatnosci/.

13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Aplikacji zawierane są w języku polskim.
2. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynajmu Pojazdu.
3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, działań sprzecznych z dobrem Wynajmującego. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań sprzecznych z Regulaminem, w tym od podawania fałszywych danych osobowych, a które to działania mogą skutkować ograniczeniem lub blokadą Konta Użytkownika przez Wynajmującego.
4. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Wynajmującego z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Wynajmującego o planowanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesłanych Użytkownikom na podany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie Regulaminu będzie również widoczna na Koncie Użytkownika.
5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 14 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Wynajmującego albo adres e-mail Wynajmującego lub poprzez zakładkę kontakt w Aplikacji.
6. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu będzie powodowało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.
7. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle zastosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, bądź skorzystanie z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
11. Wynajmujący jest uprawniony do czasowego zawieszenia działania Aplikacji, co skutkuje przerwą w działaniu Aplikacji, na czas niezbędny do dokonania aktualizacji Aplikacji albo wykonania prac modernizacyjnych czy konserwacyjnych.

Regulamin Usługi citybus.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki wykonywania usługi wynajmu pojazdów przez City Bus Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 208b 42-218 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702117, NIP 5732890645, REGON 368643164,”), kapitał zakładowy 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), zwany dalej „Wynajmującym.
Pozostałe dane kontaktowe Wynajmującego:
telefon (Infolinia): 660 55 66 77
adres e-mail: info@citybus.pl
2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
a) Aplikacja – aplikacja mobilna Wynajmującego umożliwiająca – za pośrednictwem Konta Użytkownika – wynajem przez Użytkownika Pojazdu na warunkach wskazanych w Regulaminie i Aplikacji, a także zawierająca Cennik, jak również umożliwiająca Użytkownikowi wykonywanie innych czynności związanych z wynajmem Pojazdu.
b) Cennik – zestawienie cen i opłat związanych z wynajmem Pojazdu, dostępne i aktualizowane w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej. Ceny i opłaty związane z wynajmem mogą różnić się, w zależności od kategorii i modelu Pojazdu.
c) Hasło – indywidualny, ustalany przez Użytkownika podczas rejestracji kod, składający się ze znaków umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika.
d) Instrukcja Pojazdu – instrukcja obsługi Pojazdu wydana przez producenta Pojazdu. Instrukcja Pojazdu znajduje się w schowku zlokalizowanym wewnątrz każdego Pojazdu oraz jest dostępna w formie elektronicznej w Aplikacji.
e) Karta paliwowa – karta paliwowa przypisana indywidualnie do konkretnego Pojazdu (numeru rejestracyjnego Pojazdu), będąca częścią wyposażenia Pojazdu, umożliwiająca Użytkownikowi dokonywanie opłat za paliwo na stacjach paliw ORLEN na zasadach opisanych w Regulaminie.
f) Karta Płatnicza – karta płatnicza Użytkownika umożliwiająca automatyczne pobieranie przez Wynajmującego opłat powstałych w związku z wynajmem Pojazdu, na co Użytkownik udziela zgody w procesie rejestracji Konta Użytkownika lub zmiany jego danych.
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
h) Konto Użytkownika – funkcja aplikacji mobilnej oraz – w ograniczonym zakresie wskazanym w Regulaminie – platformy internetowej dostępnej pod adresem www.citybus.pl umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności wynajem przez Użytkownika Pojazdu na warunkach wskazanych w Regulaminie i Aplikacji, a także umożliwiająca Użytkownikowi wykonywanie innych czynności związanych z wynajmem Pojazdu, zarówno poprzedzających wynajem, jak i następujących po nim, w tym Rezerwację Pojazdu, sprawdzanie przez Użytkownika tras przejazdu Pojazdu w ramach wynajmu przez Użytkownika Pojazdu, historii wynajmu Pojazdów, a także sprawdzanie rozliczeń z tytułu wynajmu Pojazdów.
i) Login – indywidualny adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika.
j) Operator Systemu Płatności – PSP Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ulicy Kanclerskiej 15, będąca właścicielem systemu płatności Espago, obsługujące płatności powstałe w związku z zawarciem przez Użytkownika i Wynajmującego umowy najmu Pojazdu;
k) Pojazd – samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, będący przedmiotem umowy najmu zawieranej pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikiem za pośrednictwem Aplikacji.
l) Polityka Prywatności – dokument określający zasady i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wynajmującego, który jest dostępny w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej.
m) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
n) Regulamin – niniejszy Regulamin.
o) Strefa Parkowania – wyznaczona przez Wynajmującego i widoczna w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej strefa odbioru i zwrotu przez Użytkownika Pojazdu w ramach zawartej z Wynajmującym umowy najmu Pojazdu.
p) Strona Internetowa – www.citybus.pl.
q) Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w Regulaminie, dokonująca aktywacji Konta Użytkownika w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, a następnie korzystająca z pełnej funkcjonalności Aplikacji.

 

 

§2 Założenie Konta Użytkownika

1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji, w tym uzyskania możliwości wynajmu Pojazdu, niezbędne jest utworzenie przez klienta Konta Użytkownika.
2. Aplikacja dostępna jest do pobrania na platformach App Strone oraz Google Play.
3. Użytkownikiem może zostać osoba spełniającą łącznie następujące warunki:
– ukończone 21 lat
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
– posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B,
– posiadanie Karty Płatniczej przypisanej wyłącznie do Użytkownika, która jest jednocześnie akceptowana przez Operatora Systemu Płatności. Informację o obsługiwanych przez Operatora Systemu Płatności można znaleźć na jego stronie internetowej www.espago.com.
4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zrealizowania przez niego następujących czynności:
– wypełnienie formularza rejestracyjnego, polegającego na podaniu przez osobę dokonującą rejestracji swoich danych poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym wymaganych pól, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, data urodzenia oraz ewentualnie NIP, nazwa firmy i adres jej siedziby (jeśli ma zamiar wynajmować Pojazd w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej);
– przesłanie:
a) zdjęcia prawa jazdy Użytkownika (przód) oraz
b) zdjęcia przedstawiającego twarz Użytkownika oraz jednocześnie jego prawo jazdy (przód), w jakości umożliwiającej identyfikację przez Wynajmującego osoby oraz danych na dokumentach znajdujących się na przesłanych zdjęciach;
– potwierdzenie rejestracji poprzez adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika;
– podanie danych Karty Płatniczej zawierającej dane Użytkownika, do korzystania z której jest on uprawniony, przeznaczonej do dokonywania przez Użytkownika na rzecz Wynajmującego opłat powstałych w związku z wynajmem Pojazdu, a następnie wyrażenie przez Użytkownika zgody na automatyczne obciążanie Karty Płatniczej należnościami z tytułu tych opłat;
– zaakceptowanie Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie innych zgód niezbędnych do korzystania z Aplikacji;
-dokonanie na rzecz Wynajmującego przy użyciu Karty Płatniczej zwrotnej opłaty weryfikacyjnej w kwocie 1 zł.
5. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem utworzenia Konta Użytkownika. 6. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności określonych w ust. 4 powyżej, Wynajmujący dokonuje weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika. W trakcie procesu weryfikacji, w przypadku wątpliwości co do danych lub zdjęć umieszczonych przez Użytkownika, Wynajmujący może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub przekazanie dodatkowych informacji. Proces weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika powinien trwać nie dłużej niż 1 godzinę, chyba że Użytkownik dokonał rejestracji w godzinach nocnych (22:00 – 6:00), lub Wynajmujący zwrócił się do Użytkownika z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień albo zachodzą inne wyjątkowe okoliczności – w takich przypadkach proces weryfikacji zakończy się niezwłocznie po przystąpieniu przez Wynajmującego do weryfikacji lub po ustaleniu przez Wynajmującego wszystkich niezbędnych informacji.
7. Wynajmujący może odmówić aktywacji Konta Użytkownika w przypadku wątpliwości co do danych lub zdjęć umieszczonych przez Użytkownika, a także w przypadku nieudzielenia przez Użytkownika wystarczających wyjaśnień lub nieprzekazania wystarczających informacji celem usunięcia tych wątpliwości.
8. Po dokonaniu przez Wynajmującego procesu weryfikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e – mail z potwierdzeniem aktywacji Konta Użytkownika lub odmowy aktywacji Konta Użytkownika.
9. W przypadku aktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji, a w szczególności może wynająć Pojazd na warunkach określonych w Regulaminie i zgodnie z Cennikiem. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać rezygnacji z Konta Użytkownika. Zgłoszenie rezygnacji powinno zostać dokonane na adres e-mail info@citybus.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia rezygnacji Wynajmujący usunie Konto Użytkownika przypisane do Użytkownika zgłaszającego rezygnację.
10. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W przypadku gdy Użytkownik dokonuje zmiany Karty Płatniczej, koniecznie jest dokonanie przez niego na rzecz Wynajmującego zwrotnej opłaty weryfikacyjnej w kwocie 1 zł (przy użyciu nowej Karty płatniczej).
11. Wynajmujący jest uprawniony do zawieszenia funkcjonalności Konta Użytkownika lub jego usunięcia w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podanych przez Użytkownika ze stanem rzeczywistym lub niedokonania przez Użytkownika aktualizacji danych.
12. Zalogowanie na Konto Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła, uzyskanych przy rejestracji Konta Użytkownika.
13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika.
14. Użytkownik może zalogować się na Konto Użytkownika także za pomocą obsługiwanej przeglądarki internetowej, tj. za pośrednictwem Strony Internetowej, przy czym funkcjonalność Konta Użytkownika w wersji przeglądarkowej jest ograniczona, a w szczególności nie umożliwia dokonania rezerwacji Pojazdu, rozpoczęcia oraz zakończenia najmu Pojazdu oraz skorzystania z opcji „Postój Zablokuj Drzwi”.

 

 

§3 Rezerwacja Pojazdu, wynajem oraz zakończenie najmu Pojazdu

1. Wynajem Pojazdu przez Użytkownika jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji i wymaga zalogowania Użytkownika na swoje Konto Użytkownika.
2. Maksymalny okres wynajmu Pojazdu przez Użytkownika nie może przekroczyć 7 dni. Po upływie tego okresu Wynajmujący powiadomi Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub kontaktu telefonicznego o konieczności natychmiastowego zakończenia najmu Pojazdu w najbliższej Strefie Parkowania, a następnie jest uprawniony do zdalnego zablokowania Pojazdu, co następuje przez uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza się, a także – w zależności od okoliczności – do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, chyba że przed upływem maksymalnego okresu wynajmu Wynajmujący wyraził wyraźną zgodę na przedłużenie maksymalnego okresu wynajmu.
3. Przed rozpoczęciem wynajmu Pojazdu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z aktualnym Cennikiem dostępnym w Aplikacji i na Stronie Internetowej.
4. Użytkownik może wynająć Pojazd w sposób następujący (alternatywne):
a) Poprzez dokonanie rezerwacji Pojazdu, która trwa przez czas określony w Aplikacji dla danego Pojazdu i widoczny w Aplikacji. (W czasie trwania rezerwacji Pojazd nie może zostać zarezerwowany przez innego Użytkownika). Rezerwacja następuje poprzez wybór (a następnie potwierdzenie rezerwacji) Pojazdu dostępnego w danym momencie w ofercie Wynajmującego. Jeśli Użytkownik nie rozpocznie wynajmu Pojazdu w sposób określony w ust. 5 poniżej w czasie trwania rezerwacji, jego rezerwacja jest automatycznie anulowana.
b) Z pominięciem rezerwacji, jeśli znajduje się bezpośrednio przy Pojeździe. Użytkownik może w tym celu skorzystać z kodu QR umieszczonego na Pojeździe i przypisanego do niego. Rozpoczęcie wynajmu w ten sposób nie jest możliwe w następujących przypadkach:
– Pojazd został zarezerwowany przez innego Użytkownika,
– Pojazd jest użytkowany przez innego Użytkownika,
– Pojazd jest niedostępny z innych względów niż wskazane powyżej (np. awaria, tymczasowe wycofanie z oferty przez Wynajmującego)
5. Rozpoczęcie wynajmu Pojazdu następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika w Aplikacji opcji Rozpocznij Wynajem, co będzie skutkowało odblokowaniem (otwarciem) Pojazdu, a jednocześnie będzie to równoznaczne z zawarciem umowy najmu Pojazdu. Z zastrzeżeniem ust. 6, z chwilą rozpoczęcia wynajmu Pojazdu rozpoczyna się naliczanie opłat z tytułu najmu Pojazdu, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu.
6. W okresie pierwszych 3 minut najmu Pojazdu, licząc od chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze stanem Pojazdu (wewnątrz oraz z zewnątrz). Za czas pierwszych 3 minut najmu Pojazdu Wynajmujący nie nalicza opłat za wynajem, chyba że w tym czasie Użytkownik uruchomi silnik Pojazdu.
7. Użytkownik może zrezygnować z wynajmu Pojazdu w okresie pierwszych 3 minut najmu Pojazdu, pod warunkiem, że w tym czasie nie uruchomi silnika Pojazdu. W takim wypadku umowę najmu Pojazdu uważa się za niezawartą, co jednak nie wyłącza obowiązków Użytkownika i jego odpowiedzialności za Pojazd na zasadach określonych w Regulaminie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
8. Kluczyk umożliwiający uruchomienie Pojazdu jest umieszczony w wyznaczonym do tego schowku znajdującym się wewnątrz Pojazdu.
9. Zakończenie wynajmu Pojazdu następuje z chwilą wykonania przez Użytkownika wszystkich sześciu czynności:
1) prawidłowego zaparkowania Pojazdu w miejscu znajdującym się w Strefie Parkowania,
2) unieruchomieniu Pojazdu poprzez zgaszenie jego zapłonu,
3) opuszczenie Pojazdu przez Użytkownika, a także wszelkie inne osoby przebywające w Pojeździe,
4) umieszczenie kluczyka do Pojazdu w wyznaczonym do tego schowku znajdującym się wewnątrz Pojazdu,
5) zamknięcie wszystkich drzwi oraz okien Pojazdu,
6) wybór w Aplikacji opcji Zakończ wynajem, co jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy Pojazd znajduje się w Strefie Parkowania.
10. Niewykonanie przez Użytkownika choćby jednej z czynności wskazanym w §3 ust. 9 pkt. 2 – 3 i 6 powyżej, może skutkować uznaniem przez Wynajmującego, że umowa wynajmu Pojazdu nie została zakończona, co może wiązać się dalszym naliczaniem przez Wynajmującego opłat z tytułu najmu Pojazdu, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu. Powyższe konsekwencje są niezależnie od odpowiedzialności Użytkownika za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu w związku z niewykonaniem/nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika czynności określonych w §3 ust. 9 pkt. 1 – 6. 11. W celu zakończenia wynajmu Pojazdu Użytkownik jest zobowiązany pozostawić Pojazd w dozwolonym miejscu, przeznaczonym do postoju (parkowania) pojazdów, znajdującym się w Strefie Parkowania. Niedopuszczalne jest pozostawienie Pojazdu w miejscu znajdującym się poza Strefą Parkowania oraz w niedozwolonym miejscu znajdującym się w Strefie Parkowania, przez które należy rozumieć w szczególności:
a) miejsce znajdujące się na terenie prywatnym,
b) miejsce znajdujące się parkingu podziemnym albo wielopoziomowym,
c) miejsce znajdujące się w płatnej strefie parkowania albo w innym obszarze objętym obowiązkiem uiszczania opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów, pobieranych zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne;
d) miejsce objęte zakazem zatrzymania lub postoju, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym lub inne miejsce, gdzie postój lub zatrzymanie albo pozostawienie pojazdu w inny sposób jest zabronione na podstawie ww. ustawy lub innych obowiązujących przepisów,
12. Niedopuszczalne jest zaparkowanie (postój) Pojazdu w sposób uniemożliwiający lub utrudniający innym uczestnikom ruchu poruszanie się pojazdami.
13. W trakcie trwania wynajmu pojazdu Użytkownik jest zobowiązany do pokrywania we własnym zakresie opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów miejscach znajdujących się w płatnej strefie parkowania albo w innych obszarach objętych obowiązkiem uiszczania opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów.

 

§4 Zasady dotyczące postoju Pojazdu w trakcie trwania wynajmu

1. W trakcie trwania umowy najmu Pojazdu Użytkownik może, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, skorzystać z opcji „Postój Pojazdu”, polegającej na wykonaniu przerwy w użytkowaniu Pojazdu bez jednoczesnego zakończenia wynajmu Pojazdu (dalej jako „Postój Pojazdu”). W trakcie Postoju Pojazdu, Użytkownik w dalszym ciągu pozostaje nieprzerwanie najemcą Pojazdu.
2. Skorzystanie z opcji „Postój Pojazdu” wymaga wyboru przez Użytkownika w Aplikacji opcji Postój Zablokuj Drzwi oraz wcześniejszego unieruchomienia silnika Pojazdu. Postój pojazdu rozpoczyna się z chwilą wyboru w Aplikacji opcji Postój Zablokuj Drzwi, chyba że po wyborze tej opcji w Aplikacji, silnik Pojazdu jest w dalszym ciągu uruchomiony – w takim przypadku Postój Pojazdu rozpoczyna się z chwila unieruchomienia silnika Pojazdu. Postój Pojazdu trwa do ponownego uruchomienia silnika Pojazdu.
3.W trakcie trwania Postoju Pojazdu Użytkownik ponosi opłatę za wynajem Pojazdu za każdą rozpoczętą minutę Postoju Pojazdu według stawki za Postój Pojazdu, określonej w Cenniku obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu.  W trakcie trwania Postoju Pojazdu Użytkownik nie ponosi opłaty za każdy rozpoczęty kilometr.
4. Jeśli Postój Pojazdu następuje w miejscu znajdującym się w płatnej strefie parkowania albo w innym obszarze objętym obowiązkiem uiszczania opłat lub innych należności z tytułu parkowania (postoju) pojazdów, pobieranych zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat na rzecz tych podmiotów związanych z Postojem Pojazdu w tych miejscach.

§5 Zasady użytkowania Pojazdu i obowiązki Użytkownika

1. Pojazdem, który został udostępniony Użytkownikowi przez Wynajmującego, może kierować wyłącznie Użytkownik.
2. Użytkownik może korzystać z Pojazdu wyłącznie na terytorium Polski. Przekroczenie Pojazdem terytorium Polski może skutkować zdalnym zablokowaniem Pojazdu przez Wynajmującego, co następuje przez uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza się, a także – w zależności od okoliczności – zawiadomieniem organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
3. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności wyposażenia Pojazdu niezwłocznie po rozpoczęciu najmu Pojazdu, tj. przed pierwszym uruchomieniem silnika Pojazdu.
4. Każdy Pojazd jest wyposażony w Kartę Paliwową oraz Instrukcję Pojazdu. 5. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania Pojazdu zgodnie z Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym, Instrukcją Pojazdu i innymi dokumentami znajdującymi się w Pojeździe, a także indywidualnymi zaleceniami Wynajmującego przekazanymi w trakcie użytkowania Pojazdu. Użytkownik jest także zobowiązany zapoznać się z Instrukcją Pojazdu.
6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również z uwzględnieniem jego ładowności, a także wyłącznie w celach zgodnych z prawem.
7. Zabrania się:
a) używania Pojazdu poza terytorium Polski,
b) podnajmu Pojazdu lub udostępniana Pojazdu osobom trzecim na podstawie innego tytułu,
c) kierowania Pojazdem przez osoby trzecie, tj. inne niż Użytkownik,
d) palenia w Pojeździe produktów tytoniowych lub innych podobnych,
e) spożywania w Pojeździe alkoholu oraz zażywania narkotyków lub innych środków odurzających – zarówno przez Użytkownika, jak i ewentualnych pasażerów,
f) kierowania Pojazdem pod wpływem środków wymienionych w lit. e powyżej lub innych substancji wpływających negatywnie na prowadzenie pojazdów;
g) używania Pojazdu w wyścigach, rajdach oraz innych podobnych celach, a także używania Pojazdu w sposób odbiegający od standardowego, jak np. tzw. drift czy też systematyczne przekraczanie standardowych obrotów silnika, tj. – 3500 obrotów/ min w czasie jazdy. – 900 obrotów/min na biegu jałowym.
h) używania Pojazdu w sposób niezgodny z przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym,
i) dokonywania przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, nieupoważnione wyraźne przez Wynajmującego, napraw, czynności serwisowych, uzupełniania płynów eksploatacyjnych (za wyjątkiem przypadków, gdy Wynajmujący wyrazi wyraźną zgodę na uzupełnienie płynów eksploatacyjnych), wymianę lub usuwanie opon oraz innych części Pojazdu, w tym także jego wyposażenia, a także otwierania maski Pojazdu,
j) używania Pojazdu do holowania innych pojazdów,
k) wykorzystywania Pojazdu w celach sprzecznych z prawem,
l) załadowania pojazdu ładunkiem w ilości skutkującej przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej Pojazdu (DMC),
m) przewożenia substancji, materiałów oraz innych rzeczy, do których przewozu Pojazd nie jest przystosowany albo których przewód jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
n) poruszania się Pojazdem w przypadku, gdy poziom paliwa w Pojeździe jest niższy niż 5 %
o) tankowania Pojazdu paliwem innym niż olej napędowy. 8. W przypadku, gdyby Użytkownik, wbrew zakazom określonym w ust. 7 lit. b i c powyżej, podnajął, udostępnił Pojazd albo umożliwił kierowanie Pojazdem przez osobę trzecią, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez tą osobę.
9. Użytkownik może przewozić w Pojeździe zwierzęta pod warunkiem, że Pojazd jest przystosowany do przewożenia określonego rodzaju zwierząt oraz zwierzęta będą przewożone w odpowiednich transporterach.
10. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego za pośrednictwem jego Infolinii o następujących okolicznościach:
a) każdym zdarzeniu drogowym, a także każdej innej sytuacji, w wyniku której doszło do uszkodzenia Pojazdu w trakcie wynajmu Pojazdu przez Użytkownika, niezależnie od innych obowiązków spoczywających na kierowcy pojazdu w razie zdarzenia drogowego. Zgłoszenia, o którym mowa w lit. a należy dokonać niezwłocznie, tj. przed upływem jednej godziny od chwili zdarzenia, chyba że stan zdrowia Użytkownika uniemożliwia albo inne wyjątkowe okoliczności uniemożliwiają niezwłoczne dokonanie zgłoszenia – w takich przypadkach zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie od chwili ustania przeszkody uniemożliwiającej wcześniejsze zgłoszenie;
b) każdym stwierdzonym przez Użytkownika uszkodzeniu lub braku kompletności wyposażenia Pojazdu ujawnionych w trakcie oględzin dokonanych przez niego w okresie poprzedzającym rozpoczęcie wynajmu Pojazdu, w okresie pierwszych trzech minut wynajmu Pojazdu, a także ewentualnie w okresie użytkowania Pojazdu,
c) każdej usterce oraz awarii Pojazdu lub pojawieniu się komunikatu ostrzegawczego w Pojeździe,
d) utracie Pojazdu lub elementów jego wyposażenia,
e) znalezieniu w Pojeździe rzeczy nienależących do Użytkownika i niebędących jednocześnie wyposażeniem Pojazdu,
f) znalezieniu w Pojeździe przedmiotów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa albo zostać użyte do popełnienia przestępstwa – niezależnie od innych obowiązków spoczywających na Użytkowniku na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów określonych w ust. 7 powyżej albo obowiązków wymienionych w ust. 10 powyżej Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego zakończenia najmu Pojazdu ze skutkiem natychmiastowym, w tym do zablokowania Pojazdu, co następuje uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza
12. Użytkownik jest zobowiązany do współdziałania w procesie likwidacji szkody -> jeżeli to możliwe powinien dostarczyć dokumenty z wypadku – zdjęcia, notatka policyjna, dane świadków zdarzenia.

§6 Zasady dotyczące tankowania Pojazdu

1. W chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu w Aplikacji widoczny jest poziom paliwa w Pojeździe. Niezależnie od wskaźników znajdujących się w Pojeździe, w trakcie trwania umowy najmu Pojazdu w Aplikacji będzie aktualizowana informacja o poziomie paliwa w Pojeździe.
2. Użytkownik może zatankować Pojazd w przypadku, gdy poziom paliwa w Pojeździe znajduje się poniżej 25 %, co będzie widoczne w Aplikacji.
3. W przypadku tankowania Pojazdu przez Użytkownika, jest on zobowiązany do uzupełnienia zbiorniku paliwa Pojazdu do pełnej objętości (do pełna).
4. Zatankowanie Pojazdu jest możliwe wyłącznie na stacjach ORLEN. Pojazd może zostać zatankowany wyłącznie olejem napędowym EFECTA DIESEL.
5. Użytkownik dokonuje płatności za paliwo zatankowanie w Pojeździe na stacji ORLEN przy użyciu Karty Paliwowej.
6. Zabronione jest tankowanie przy użyciu Karty Paliwowej pojazdu innego niż ten, do którego przypisana jest Karta Paliwowa, jak również uzupełnianie w ten sposób innych zbiorników, np. karnistrów.
7. Zabronione jest używanie Karty Paliwowej w innych transakcjach niż dokonanie płatności za paliwo zatankowanie w Pojeździe, do którego jest przypisana Karta Paliwowa.
8. Użycie Karty Paliwowej do celów określonych w ust. 7 i 8 powyżej będzie skutkować obciążeniem Użytkownika kosztami wynikającymi z nieuprawnionego użycia Karty Paliwowej, a także – w zależności od okoliczności – zawiadomieniem organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.
9. Użytkownik może zatankować Pojazd olejem napędowym na swój własny koszt wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wynajmujący, nie jest możliwe skorzystanie z Karty Paliwowej oraz uzupełnienie paliwa jest niezbędne do dalszego kontynuowania jazdy przez Użytkownika. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie zwróci Użytkownikowi koszt paliwa zatankowanego w Pojeździe, pod warunkiem, że Użytkownik udokumentuje tą transakcję fakturą wystawioną na Wynajmującego.

§7 Opłata za wynajem

1. Opłata za wynajem Pojazdu (dalej jako „Opłata za Wynajem”) stanowi sumę opłat określonych w lit. a i b poniżej, tj.
a)opłaty za czas jazdy lub Postoju Pojazdu, która naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę jazdy lub za każdą rozpoczętą minutę Postoju Pojazdu (opłata w tym zakresie jest obliczana jako iloczyn liczby minut jazdy lub liczby minut Postoju Pojazdu x stawka za minutę jazdy lub stawka za minutę Postoju Pojazdu, wynikające z Cennika).
b) opłaty za przejechane kilometry, która naliczana jest za każdy rozpoczęty kilometr (opłata w tym zakresie jest obliczana jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów x stawka za kilometr, wynikająca z Cennika).
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 lit a i b powyżej, naliczane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia wynajmu Pojazdu (lub rezerwacji Pojazdu, jeśli wynajem Pojazdy został poprzedzony rezerwacją).
3. Wynajmujący jest uprawniony do aktualizacji Cennika. Zaktualizowany Cennik jest dostępny w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej. W przypadku, gdy Wynajmujący aktualizuje Cennik w trakcie trwania umowy najmu Pojazdu, Użytkownika obowiązuje Cennik z chwili rozpoczęcia przez niego tej umowy. Niezależnie od cen i opłat wynikających z Cennika, Wynajmujący może udzielać czasowych rabatów na określone Pojazdy lub czasowych rabatów przypisanym konkretnym Użytkownikom.
4. Niezależnie od opłaty za wynajem Pojazdu, Użytkownik może zostać zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w §9 ust. 5 w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającym obciążenie nimi Użytkownika.
5. Szczegółowe zasady uiszczania przez Użytkowania płatności z tytułu Opłaty za Wynajem oraz innych opłat związanych z wynajmem Pojazdu zostały określone w §8 Zasady dotyczące płatności. §8 Zasady dotyczące płatności 1. Z zastrzeżeniem ust. 7, zapłata przez Użytkownika Opłaty za Wynajem oraz należności powstałych w związku z wynajmem Pojazdu, o których mowa w §9 ust. 5 następuje poprzez automatyczne obciążenie Karty Płatniczej Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę w trakcie rejestracji Konta Użytkownika.
2. Płatności z użyciem Karty Płatniczej są realizowane za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności. Pełne dane Karty Płatniczej posiada wyłącznie Operator Systemu Płatności.
3. Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty za Wynajem lub ewentualnie również kar umownych określonych w Regulaminie po zakończeniu najmu Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy najem Pojazdu trwa przez czas dłuższy niż jedną dobę, Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty za Wynajem lub ewentualnie również za kary umowne określone w Regulaminie w sposób cykliczny, tj. poprzez automatyczne obciążanie Karty Płatniczej z upływem każdej doby trwania najmu Pojazdu.
5. W przypadku, gdy w trakcie trwania najmu Pojazdu płatność cykliczna, o której mowa ust. 4, nie może zostać zrealizowana z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, a w szczególności z powodu braku wystarczających środków na rachunku przypisanym do Karty Płatniczej lub wyczerpania limitu kredytowego, Użytkownik jest zobowiązany do zakończenia najmu Pojazdu (w sposób określony w §3 ust. 9) w najbliższej Strefie Parkowania. W takim przypadku Opłata za Wynajem jest w dalszym ciągu naliczana według zasad ogólnych, tj. do chwili zakończenia najmu Pojazdu.
6. Jeżeli w sytuacji opisanej w ust. 5 Użytkownik nie zakończy najmu Pojazdu w najbliższej Strefie Parkowania, Wynajmujący uprawniony jest do zdalnego zablokowania Pojazdu, co następuje przez uniemożliwienie Użytkownikowi uruchomienia silnika w trakcie gdy Pojazd pozostaje stacjonarny, tj. nie porusza się, do czasu zapłaty przez Użytkownika Opłaty za Wynajem, co do której nie zrealizowano płatności, a także – w zależności od okoliczności – zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego
7. W przypadku, gdy po zakończonym najmie Pojazdu zapłata za Opłatę za Wynajem lub ewentualnie również z tytułu kar umownych określonych w Regulaminie nie może zostać zrealizowana z użyciem Karty Płatniczej Użytkownika, Wynajmujący jest uprawniony do zmiany formy płatności z płatności za pośrednictwem Karty Płatniczej na płatność za pośrednictwem przelewu, wystawiając w tym zakresie Użytkownikowi stosowną notę obciążeniową. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawniony do zablokowania Użytkownikowi możliwości zarezerwowania Pojazdów oraz możliwości najmu Pojazdów do czasu uregulowania przez Użytkownika na rzecz Wynajmującego wszelkich zaległości.
8. Po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za Opłatę za Wynajem lub po dokonaniu przez Użytkownika kar umownych określonych w Regulaminie Wynajmujący wystawi na rzecz Użytkownika fakturę(faktury) VAT na dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Każda Faktura VAT zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§9 Odpowiedzialność za Pojazd

1. Wszystkie Pojazdy objęte są ubezpieczeniem OC i AC.
2. Użytkownik jest zobowiązany użytkować Pojazd z zachowaniem należytej staranności.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 przypadku, gdy doszło do szkody w Pojeździe z przyczyn, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, tj. w sytuacjach obciążających polisę AUTOCASCO Pojazdu, odpowiedzialność Użytkownika za szkodę powstałą w ten sposób jest ograniczona do udziału własnego w kwocie 4000zł brutto, przy czym udział ten nie może być wyższy niż wartość szkody.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w Pojeździe lub szkodę spowodowaną ruchem Pojazdu, gdy doszło do niej z przyczyn, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, a nadto wystąpiła choćby jedna z następujących okoliczności (stosowanych odpowiednio w sytuacji, gdy Użytkownik, wbrew postanowieniom Regulaminu, udostępnił Pojazd osobie trzeciej albo umożliwił kierowanie Pojazdu przez osobę trzecią – poniższe okoliczności dotyczą wówczas kierującego Pojazdem w chwili wyrządzenia szkody): – szkoda wynika z umyślnego działania lub zaniechania Użytkownika – szkoda wynika z rażącego niedbalstwa Użytkownika, – Użytkownik kierował Pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, – Użytkownik zbiegł z miejsca zdarzenia – Użytkownik kierował Pojazdem bez posiadania w tym zakresie uprawnień, – szkoda powstała w związku z używaniem Pojazdu jako narzędzia przestępstwa, chyba że nie miało to wpływu powstanie szkody, – szkoda powstała na skutek niewłaściwego załadowania albo przewożenia ładunku lub bagażu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, – szkoda powstała na skutek używania Pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody, – szkoda powstała w trakcie jazd wyścigowych lub konkursowych albo w trakcie treningów do tych jazd, – szkoda powstała na skutek samobójstwa lub próby samobójstwa Użytkownika, – Użytkownik nie zabezpieczył w odpowiedni sposób Pojazdu przed kradzieżą, w szczególności nie zamknął drzwi, nie aktywował zabezpieczeń albo nie zamknął szyb w Pojeździe ( w sytuacji gdy Pojazd został skradziony w trakcie trwania umowy najmu Pojazdu lub w okresie od jego zakończenia do chwili rozpoczęcia najmu Pojazdu przez nowego Użytkownika), chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody.
5. Użytkownik zapłaci na rzecz Wynajmującego kary umowne z następujących tytułów:
a) zakończenie najmu Pojazdu poza Strefą Parkowania, pozostawienie Pojazdu poza Strefą Parkowania w okolicznościach opisanych w § 8 ust. 6, pozostawienie Pojazdu poza Strefą Parkowania w okolicznościach wskazujących na to, że Użytkownik nie ma zamiaru kontynuowania najmu Pojazdu (np. porzucenie Pojazdu) – kara umowna w kwocie 300 zł brutto,
b) udostępnienie Pojazdu osobie trzeciej lub umożliwienie kierowania Pojazdem przez osobę trzecią – kara umowna w kwocie 2000 zł brutto,
c) używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach oraz innych podobnych celach, a także używanie Pojazdu w sposób odbiegający od standardowego, jak np. tzw. drift – kara umowna w kwocie 2000 zł brutto,
d) dokonywanie przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, nieupoważnione wyraźnie przez Wynajmującego, napraw, czynności serwisowych, uzupełniania płynów eksploatacyjnych, wymiana lub usuwanie opon oraz innych części Pojazdu, w tym także jego wyposażenia, za wyjątkiem przypadków, gdy Wynajmujący wyrazi wyraźną zgodę na uzupełnienie płynów eksploatacyjnych – kara umowna w kwocie 1000 zł brutto,
e) zabrudzenie Pojazdu (od wewnątrz) lub jego wyposażenia w stopniu wymagającym czyszczenia – kara umowna w kwocie 300 zł brutto,
f) usunięcie z Pojazdu lub zniszczenie oznaczeń Wynajmującego – kara umowna w kwocie 2000 zł brutto
g) utrata lub zniszczenie Karty Paliwowej (z wyjątkiem przypadków, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności) – kara umowna w kwocie 1000 zł brutto,
h) utrata lub zniszczenie kluczyka do Pojazdu (z wyjątkiem przypadków, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności) – kara umowna w kwocie 2000 zł brutto
i) przekroczenie Pojazdem granic Polski – kara umowna w kwocie 1000 zł brutto,
j) palenie w Pojeździe produktów tytoniowych lub innych podobnych – kara umowna w kwocie 300 zł brutto,
k) spożywanie w Pojeździe alkoholu oraz zażywania narkotyków lub innych środków odurzających – zarówno przez Użytkownika, jak i ewentualnych pasażerów – kara umowna w kwocie 300 zł brutto,
l) załadowanie pojazdu ładunkiem w ilości skutkującej przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej Pojazdu – kara umowna w kwocie 1000 zł brutto.
m) uszkodzenie opony w stopniu uniemożliwiającym dalszą jej eksploatację zgodne z zasadami ruchu drogowego – kara umowna w kwocie 700 zł brutto,
n) systematyczne przekraczanie standardowych obrotów silnika, o których mowa w §5 ust. 7 lit. g – kara umowna w kwocie 1000 zł brutto.
6. Zastrzeżone w ust. 5 kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody spowodowane zachowaniami opisanymi w ust. 5 w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne.
7. Zapłata przez Użytkownika kar umownych, o których mowa w ust. 5 powyżej, może nastąpić poprzez obciążenie Karty Płatniczej Użytkownika.
8. Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z: – poruszaniem się Pojazdu, tj. opłat za płatne autostrady lub korzystaniem z innych dróg/obszarów objętych poborem opłat, – parkowaniem(postojem) Pojazdu (w szczególności w miejscach określonych w §3 ust. 13 Regulaminu), – naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20 czerwca Prawo o Ruchu Drogowym lub innych przepisów innych ustaw w związku z ruchem Pojazdu (w szczególności mandaty, grzywny, kary pieniężne, a także koszty związane z usunięciem blokady kół założonych przez uprawnione organy oraz koszty odholowania Pojazdu przez uprawnione organy).
9. Użytkownik jest także zobowiązany do pokrycia innych niż wskazane w ust. 8 powyżej kosztów powstałych w związku z użytkowaniem Pojazdu z przyczyn, za które to Użytkownik ponosi odpowiedzialność, chyba że koszty te – zgodnie z Regulaminem – obciążają Wynajmującego.
10. W przypadku gdy kosztami, o których mowa w ust. 8 i 9, został obciążony Wynajmujący, Użytkownik jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Wynajmującego.
11. W przypadku wyrządzenia przez Użytkownika (lub inne osoby, za które odpowiada Użytkownik) innych szkód w Pojeździe niż opisane w ust. 5 powyżej, w tym także w przypadku gdy szkoda jest wynikiem naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, lub wyrządzenia Wynajmującemu szkody w inny sposób, Użytkownik ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

 

§10 Warunki reklamacji

1. Reklamacje mogą być składane:
a) Na piśmie, osobiście w siedzibie Wynajmującego, a także korespondencyjnie na adres Wynajmującego, tj. City Bus Sp. z o.o. , Łódzka 208b 42-218 Częstochowa
b) Drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem https://www.citybus.pl/#kontakt lub dostępnego w Aplikacji oraz e-mail info@citybus.pl
c) Telefonicznie, pod numerem 660 55 66 77 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni od poniedziałku do piątku (połączenia płatne wg stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego).
2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona w sposób opisany w § 10 ust. 1 b i c Regulaminu, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Wynajmujący zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wynajmującego w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi.

 

§11 Dane osobowe

1. Wynajmujący jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Wynajmującego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym ich uprawnienia z tym związane oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem http://www.citybus.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Aplikacji zawierane są w języku polskim.
2. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynajmu Pojazdu.
3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, działań sprzecznych z dobrem Wynajmującego. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań sprzecznych z Regulaminem, w tym od podawania fałszywych danych osobowych, a które to działania mogą skutkować ograniczeniem lub blokadą Konta Użytkownika przez Wynajmującego.
4. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Wynajmującego z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Wynajmującego o planowanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesłanych Użytkownikom na podany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie Regulaminu będzie również widoczna na Koncie Użytkownika.
5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 14 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Wynajmującego albo adres e-mail Wynajmującego lub poprzez zakładkę kontakt w Aplikacji.
6. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu będzie powodowało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.
7. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle zastosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, bądź skorzystanie z platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 10. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
11. Wynajmujący jest uprawniony do czasowego zawieszenia działania Aplikacji, co skutkuje przerwą w działaniu Aplikacji, na czas niezbędny do dokonania aktualizacji Aplikacji albo wykonania prac modernizacyjnych czy konserwacyjnych.