tabela opłat

Zgubienie części wyposażenia samochodu
Opłata według ceny rynkowej tego samego modelu lub równoważnego
Koszt przemieszczenia pojazdu do strefy citybus.pl, w przypadku zakończenia wynajmu poza wyznaczoną strefą lub porzuceniem pojazdu.
2 zł za każdy przejechany km + 200 zł opłaty.
Obsługa pojazdu unieruchomionego przez powstanie szkody.
2 zł za każdy przejechany km + 300 zł opłaty.
Obsługa pojazdu zaparkowanego niezgodnie z §3 pkt. 10.
200 zł + ewentualne koszty postoju niezgodnego z §3 pkt. 10.
Obsługa zdarzenia związanego z §3 pkt. m)
200 zł
Zakończenie najmu Pojazdu poza Strefą Parkowania, pozostawienie Pojazdu poza Strefą Parkowania w okolicznościach opisanych w § 8 ust. 6, pozostawienie Pojazdu poza Strefą Parkowania w okolicznościach wskazujących na to, że Użytkownik nie ma zamiaru kontynuowania najmu Pojazdu (np. porzucenie Pojazdu)
300 zł
udostępnienie Pojazdu osobie trzeciej lub umożliwienie kierowania Pojazdem przez osobę trzecią
2000 zł
używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach oraz innych podobnych celach, a także używanie Pojazdu w sposób odbiegający od standardowego, jak np. tzw. drift
2000 zł
Dokonywanie przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, nieupoważnione wyraźnie przez Wynajmującego, napraw, czynności serwisowych, uzupełniania płynów eksploatacyjnych, wymiana lub usuwanie opon oraz innych części Pojazdu, w tym także jego wyposażenia, za wyjątkiem przypadków, gdy Wynajmujący wyrazi wyraźną zgodę na uzupełnienie płynów eksploatacyjnych
1000 zł
Zabrudzenie Pojazdu (od wewnątrz) lub jego wyposażenia w stopniu wymagającym czyszczenia – kara umowna w kwocie
300 zł
Usunięcie z Pojazdu lub zniszczenie oznaczeń Wynajmującego
2000 zł
Utrata lub zniszczenie Karty Paliwowej (z wyjątkiem przypadków, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności)
1000 zł
Utrata lub zniszczenie kluczyka do Pojazdu (z wyjątkiem przypadków, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności)
2000 zł
Przekroczenie Pojazdem granic Polski
1000 zł
Palenie w Pojeździe produktów tytoniowych lub innych podobnych
300 zł
Spożywanie w Pojeździe alkoholu oraz zażywania narkotyków lub innych środków odurzających – zarówno przez Użytkownika, jak i ewentualnych pasażerów
300 zł
Załadowanie pojazdu ładunkiem w ilości skutkującej przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej Pojazdu
1000 zł
Uszkodzenie opony w stopniu uniemożliwiającym dalszą jej eksploatację zgodne z zasadami ruchu drogowego
700 zł
Obsługa mandatów i/lub udzielenie pisemnej informacji o użytkowniku pojazdu.
100 zł
Systematyczne przekraczanie standardowych obrotów silnika, o których mowa w §5 ust. 7 lit. g
1000 zł
Zdanie lub porzucenie pojazdu z stanem paliwa poniżej 3 %
1000 zł
Transakcje kartą płatniczą za paliwo które nie zostało zatankowane do wynajmowanego pojazdu
Równowartość paliwa + 500 zł